ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN DOOR On Feet, Salamanderveen 218, te Spijkenisse.

Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en On Feet tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. 3. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door On Feet uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en On Feet.
  1. Totstandkoming Overeenkomst.
   1. Tussen On Feet en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van On Feet accepteert middels het volledig en correct invullen van het door On Feet beschikbaar gemaakte formulier.
  2. Prijs
   1. On Feet behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij On Feet Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
   2. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door On Feet wordt vermeld bij uitgifte.
   3.  Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
   4. On Feet – kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
   5. Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de On Feet merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om kortingscode te verspreiden.
   6. Doel van uitgifte: Kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van een kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
   7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de kortingscodes wordt ontzegd. On Feet behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met  terugwerkende kracht te verrekenen.
  3. Gegevensbescherming
   1. De door Besteller aan On Feet verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.
  4. Wijzigingen
   1. On Feet behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
  5. Ontbinding
   1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft On Feet de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door On Feet gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; On Feet behoudt zich ten allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.
  6. Geschillen en toepasselijk recht
   1. Op alle verbintenissen tussen On Feet en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
   2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen On Feet en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.